Άδειες λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος – υγειονομικές παραβάσεις- αναστολή σφράγισης καταστημάτων και προστίμων υγειονομικής νομοθεσίας

Άδειες λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος – υγειονομικές παραβάσεις- αναστολή σφράγισης καταστημάτων και προστίμων υγειονομικής νομοθεσίας

Και το κομμάτι αυτό του Δικαίου μας απαιτεί εξειδίκευση και καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας. Υπάρχουν νομικές λύσεις για δύσκολες περιπτώσεις αδειοδότησης αλλά και οι κυρώσεις της υγειονομικής νομοθεσίας αντιμετωπίζονται με επιτυχία δικαστικά

Τα γραφεία μας διαθέτουν χρόνια εμπειρία στο ζήτημα των υγειονομικών κανονισμών, οι πιο συνήθεις παραβάσεις των οποίων είναι η έλλειψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, η τροποποίηση των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, όπως λόγου χάρη υπέρβαση του αριθμού των προβλεπόμενων τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και η έλλειψη βιβλιαρίων υγείας ή κατοχή βιβλιαρίων υγείας που έχουν λήξει.
Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, και πιο συγκεκριμένα με το αρ. 31 του νόμου 3904/2010, «Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275 Β΄) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/ 1940 (ΦΕΚ 273 Α΄) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». Οι παραβάσεις δηλαδή του υγειονομικού κανονισμού μετατρέπονται από πλημμέλημα σε πταίσμα, και πρέπει να εκδικάζονται εντός έτους από τότε που κατατέθηκε η μήνυση, προκειμένου να μην παραγραφούν.
Επιπλέον, αναφερόμενοι ενδεικτικά σε κάποια σημαντικά σημεία της νέας υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 του 2012, καταρχάς όσον αφορά στο χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού», ενώ «επιτρέπεται η ίδρυση σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά οικημάτων, στα οποία στεγάζονται κατοικίες, ορισμένων ειδών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον η εγκατάσταση στους χώρους τούτους δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει κανονισμού, με υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών».
Προβλέπονται ακόμα ρυθμίσεις του χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος σχετικά με την ύδρευση, την αποχέτευση, τα απόβλητα, τον φωτισμό και αερισμό του καταστήματος, τα αποδυτήρια – αποχωρητήρια κτλ. Επίσης, προβλέπεται ότι όλες οι επιχειρήσεις ποτών και τροφίμων «υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού852/2004, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης».
Επίσης, όσον αφορά στους εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή να εργαστούν σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797(ΦΕΚ1199/11−4−2012) όπως κάθε φορά ισχύει.
Τέλος, όσον αφορά στις κυρώσεις για παραβάσεις σχετικές με την ως άνω υγειονομική διάταξη, το αρ. 17 αυτής προβλέπει ότι ανάλογα με τη φύση του αδικήματος επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με το ν. 4025/2011 (όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν. 4075/2012). Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών ανακαλείται προσωρινά από την αδειοδοτούσα αρχή, ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας, και οριστικά σε περίπτωση υποτροπής, ενώ επαναχορηγείται στην περίπτωση συμμόρφωσης της επιχείρησης, και πάλι ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας.
Ο Ν. 2496/11 «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» ρυθμίζει τις άδειες σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επιγραμματικά, η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: κατάθεση δικαιολογητικών στον οικείο δήμο: (α) αίτηση – υπέυθυνη δήλωση (στοιχεία ενδιαφερομένου, είδος επιχείρησης κτλ), (β) «υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος», εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας.

2. Σε διάστημα 3 μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος: (α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, (β) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης κτλ, (γ) αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από μηχανικό, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (πχ τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α), (δ) βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό, (ε) πιστοποιητικό πυροπροστασία, (στ) στην περίπτωση που η άδεια αφορά σε κατάστημα όπου θα προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά, Υπεύθυνη Δήλωση του ν΄1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) στην οποία δηλώνεται «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα…. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του αρ. 1 παρ. 2 πδ 180/1979, (ζ) παράβολο

Για ορισμένες περιπτώσεις αδειών, όπως πχ εάν πρόκειται για κέντρο διασκέδασης, απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, ενώ το ίδιο απαιτείται και για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

 

Close Menu