Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης τράπεζας ως ειδική διαδόχος-Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Πρόκειται για απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν ανακοπής που άσκησε οφειλέτης κατά διαταγής πληρωμής.
Συγκεκριμένα είχε εκδοθεί διαταγή πληρωμής, απορρέουσα από σύμβαση με την τράπεζα “MARFIN EGNATIA BANK” , όπως αυτή ειδική διάδοχος της οποίας κατέστη η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” (δυνάμει της από 26/3/2013 « Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης» μεταξύ της Τράπεζας με την επωνυμία «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔHMOΣIA ETAIPEIA ΛΙΜΙΤΕΔ»,όπως εξελίχθηκε ακολούθως η Τράπεζα με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA BANΚ»),η οποία και αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του συγκεκριμένου οφειλέτη, χωρίς όμως  να προκύπτει η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ ης (ως ειδικής διαδόχου), δηλαδή δίχως να έχει αποδειχτεί ότι η ένδικη απαίτηση της καθ’ ης πράγματι υφίστατο, κατά το χρόνο της ειδικής διαδοχής της «MARFIN EGNATIA ΒΑΝΚ» από την καθ’ ης.
Ειδικότερα, η καθ’ ης “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” επεδίωξε και πέτυχε την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, χωρίς να έχει αποδείξει: (α) ότι το επίδικο δάνειο (των ανακοπτόντων) συγκαταλεγόταν στο CD του όρου 5.1 της από 26/3/2013 Σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μεταξύ της Τράπεζας με την επωνυμία «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔHMOΣIA ETAIPEIA ΛΙΜΙΤΕΔ» (όπως εξελίχθηκε ακολούθως η Τράπεζα «MARFIN EGNATIA BANK») και της καθ’ ης, (β) ότι πράγματι υφίστατο επαλήθευση του «Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα» του όρου 5.1 της άνω Σύμβασης μεταξύ της άνω Τράπεζας και της καθ’ ης, δηλαδή ότι το επίδικο δάνειο υπήρχε κατά το χρόνο της αποτίμησης και της ειδικής διαδοχής, (γ) ότι το επίδικο δάνειο δεν αποτέλεσε εξασφάλιση για καλυμμένες ομολογίες, όπως προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση, (δ) ότι το επίδικο δάνειο ενεγράφη στο Δημόσιο Βιβλίο, όπως προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση, (ε) ότι το επίδικο δάνειο δεν «ρευστοποιήθηκε» λογιστικώς ως εξασφάλιση σε καλυμμένες ομολογίες, όπως προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση και (στ) αν διατηρούσε έννομο συμφέρον επί της απαίτησης της πιστωτικής συμβάσεως κατά την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δηλαδή ότι είχε εγγεγραμμένη την εν λόγω απαίτηση στο ενεργητικό της (λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων από πελάτες) και ότι δεν την είχε εγγράψει στο παθητικό της και στα αποτελέσματα χρήσης της ως ζημία
Διαβάστε στο link που ακολουθεί το ιστορικό και το σκεπτικο της απόφασης. https://www.scribd.com/document/404250818/%CE%9C%CE%A0%CE%91-271-2019#from_embed
Close Menu