Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής λόγω ακυρότητας ΓΟΣ της τραπεζικής σύμβασης

Πρόκειται για την υπ’ αριθμό 3636/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά στην εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών με΄τρων για αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής. Η συγκεκριμένη απόφαση ανέστειλε την εκτέλεση διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής λόγω ακυρότητας ΓΟΣ  ως προς τον υπολογισμού του επιτοκίου σε έτος 360 ημερών. Συγκεκριμένα ο ως άνω ΓΟΣ κρίθηκε ως αντίθετος στην Κοινοτική Οδηγία 98/7/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με ΚΥΑ Ζ1-178/2001, στη με αριθμό Ζ1798/2008 ΥΑ ως ισχύει τροποποιημένη με την υπ’ αριθμ. Ζ1-21/2011 ΥΑ, στην Κοινοτική Οδηγία 2008/48/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με ΚΥΑ Ζ1-699/2010. Η ως άνω απόφαση έκρινε ακόμη ότι  η ακυρότητα και καταχρηστικότητα του ως άνω ΓΟΣ δεν αναιρείται από τη διάταξη του αρ. 3 παρ. 1 Ν 2842/2000, ούτε από την υπ’ αριθμ. 30/2000 πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής , καθώς οι διατάξεις αυτές είναι άσχετες με την ανάγκη προστασίας καταναλωτών ως ασθενέστερων διαπραγματευτικά μερών.

Ο εν λόγω τρόπος υπολογισμού των τόκων δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης , αλλά επιβλήθηκε μονομερώς από την Τράπεζα στο πλαίσιο της λογικής ότι ο δανειολήπτης είτε θα αποδεχόταν εν είδει πακέτου μεταξύ άλλων και τον όρο αυτό, είτε δεν θα κατάρτιζεκαθόλου την επίδικη σύμβαση (take it or leave it). H Τράπεζα επέβαλε το συγκεκριμένο όρο ως ανεπίδεκτο διαπραγμάτευσης, παρά τη συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων της ιδιότητας των καταναλωτών (ως προς το τι ο εγγυητής είναι καταναλωτής βλ. ΟλΑΠ 13/2015).

Διαβάστε την απόφαση εδώ:

zampoukis.gr/…loads/2019/06/36362019a.pdf

Close Menu