Συντάξεις από ΟΑΕΕ, ΙΚΑ

Συντάξεις από ΟΑΕΕ, ΙΚΑ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της σύνταξής σας, αλλά και σας συμβουλεύουμε για την πλέον συμφέρουσα, με βάση την ισχύουσα κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, διευθέτησή της.

Η ασφάλιση και η σύνταξη αποτελούν τους τομείς οι οποίοι, όχι μόνο έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική ζωή, αλλά και ρυθμίζονται από μια ευρεία κατηγορία νόμων και δέχονται τις συχνότερες νομοθετικές τροποποιήσεις.
Σημαντικές αλλαγές φέρνει και ο τελευταίος Ν. 3996/2011, ανάμεσα στις ρυθμίσεις που προβλέπει σχετικά με την ασφάλιση, ορίζει για την προστασία των ευπαθών ομάδων, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, το οποίο «καταβάλλεται στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, από τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται υπό τις εξής (συντρέχουσες σωρευτικά) προϋποθέσεις:
• Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1-1-2011 το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
• Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των 8,472,09 ευρώ
• Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 9,884,11 ευρώ
• Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 15,380,90 ευρώ
• Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας, να μην υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ
• Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα»
Τα ποσά επιδόματος που καταβάλλονται είναι τα εξής:
• 230 ευρώ μηνιαίως, για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα μέχρι και 7,715,65 ευρώ
• 172,50 ευρώ μηνιαίως, για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7,715,66 έως 8,018,26 ευρώ
• 115 ευρώ μηνιαίως, για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8,018,27 έως 8,219,93 ευρώ
• 57,50 ευρώ μηνιαίως, για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8,219,94 έως 8,472,09 ευρώ

Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών.
Στον ίδιο νόμο προβλέπεται επίσης, όσον αφορά στη συνταξιοδότηση γονέων, αδελφών και συζύγων αναπήρων, και υπό τις προϋποθέσεις που ειδικότερα ορίζει ο νόμος, ότι «γονείς και αδέλφια ατόμων άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημοσίου φορέα, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση».
Επιπλέον, τις εξής αλλαγές φέρνει ο ως άνω νόμος και σχετικά με την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, όπου ορίζει ότι ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, εκτός από τον χρόνο πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης: (α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, (β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής των παιδιών, (γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, (δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη, (ε) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κτλ, (στ) ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης, (ζ) ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, (η) ο χρόνος απεργίας κα.

Ειδικότερα, όσον αφορά την εξαγορά χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε, και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, αυτοί δύνανται «μετά από σχετική αίτησή τους, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χρονικό διάστημα αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, υπακτέας στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, πριν την εγγραφή στα μητρώα αυτών, για το οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης λόγω γήρατος.

Επίσης, σχετικά με τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ο νόμος προβλέπει ότι «αν ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, ο οποίος έχει θεμελιώσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οργανισμού, συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος, επιθυμεί τη διατήρηση του επαγγέλματός του και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στην οποία έχει δηλώσει ρητώς την επιθυμία του αυτή, η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος. Η διακοπή του επαγγέλματος δεν μπορεί να απέχει πάνω από 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Τέλος, όσον αφορά στην ασφάλιση στο ΙΚΑ, ο νόμος 3996/2011 προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι «Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται επίδομα ασθενείας, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται από διατάξεις του Κανονισμού του, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1.1.2009 αυξάνονται ανά 10 κατ’ έτος και μέχρι 120. Προκειμένου για οικοδόμους, οι 80 ημέρες της παρ. βα’ του αρ. 35 του α.ν. 1846/1951 αυξάνονται από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανά 10 ημέρες κατ’ έτος και μέχρι 100.»

Αναφορικά με την προσωρινή σύνταξη, στον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι «Το ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης αντιστοιχεί τουλάχιστον με το 80% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο της ασφάλισης και τις εισφορές ή αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης και προκειμένου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μεικτές αποδοχές που έλαβε ο ασφαλισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, τον τελευταίο μήνα απασχόλησής του, όπως οι αποδοχές αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης Κατώτατου Ορίου.

Άλλη μια ειδική πρόβλεψη του ως άνω νόμου που αφορά στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ είναι και το αρ. 42 αυτού, που τροποποιώντας το νόμο του 1990, προβλέπει ότι «Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο, πλην ΟΓΑ, και των αναπήρων θυμάτων πολέμου και μητέρων που συνταξιοδοτήθηκαν με το αρ. 63 παρ. 4 του ν. 1892/90, δικαιούται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πλήρη σύνταξη γήρατος, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη νομοθεσία για την απονομή πλήρους σύνταξης και έχει πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες προς το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης ελάχιστες ημέρες εργασίας, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 6.000».

Close Menu